// קולט את המידע ומעביר אותו למשתנים $firstname = $_POST['firstname']; $lastname = $_POST['lastname']; $email = $_POST['email']; $topic = $_POST['topic']; $comments = $_POST['comments']; // המבנה של המייל שתקבלו כתגובה לשימוש בטופס - החליפו את המייל לשלכם $to = 'Support@sitepro.co.il'; $subject = "subject: $topic"; $message = "$firstname $lastname wrote: $comments"; $headers = "From: $email"; // שולח אליכם את פרטי הטופס לפי פורמט הפקודה mail() mail($to, $subject, $message, $headers); // שנו אל מסלול הדף אליו תרצו להפנות לאחר שליחת ההודעה header("Location: success.html");